sw-cloud-svc-img11-sm

sw-cloud-svc-img07-sm
sw cloud svc img11 v2